عضو انجمن شنبه 25 آذر 1396 09:58 ق.ظ نظرات ()
نویسنده : شیوا اکبری
 
-------------------------

اندیشه تامپسون

آیا میدانید که ذهنیت وتصورات ما  از  دنیای حشرات  کاملا متمایز با چیزی است که واقعا هست ؟

ذهنیتی که تامپسون از دنیای  موجودات کوچک داشت  برای بیشتر زیست شناسان  زمان وی بیگانه بود  وحتی در حال حاضر نیز وضعیت واقعی  محیط زیست موجودات کوچک  ونحوه ی ارتباط  مرفولوژیک  یا فیزیولوژیک ورفتاری  آنها با عوامل ونیروهای فیزیکی  دنیای اطراف به درستی معلوم نیست .

 


 آیا میدانید اندیشه وتصورات ما  در مورد سایر موجودات زنده  محبوس پیش فرضهای  ناشی از اندازه وابعاد خود ماست ؟

به همین دلیل است که تفاوتهای موجود بین دنیای خویش ودنیای جانوران کوچک را به ندرت تشخیص میدهیم  .چون مساحت سطح بدن ما  نسبت به حجم بدن بسیار کوچک است  لذا ما تحت تاثیر نیروهای  جاذبه ملکولی  که بر روی وزن ما اثر میگذارد قرار داریم  در صورتی که تا ثیر نیروهای جاذبه  زمین بر روی جانوران بسیار کوچک  که نسبت سطح بدن  به حجم در آنها  بسیار زیاد است ،فوق العاده ناچیز است . آنها در دنیایی زندگی میکنند  که نیروهای موثر بر سطح نسبت به نیروهای دیگر غالبیت دارد .این موجودات با روشهای متفاوتی در مورد لذات وتلخیها ی اطراف خود قضاوت میکنند  .

 بنابراین تاثیر نیروهای مختلف فیزیکی  بر روی جانوران بر حسب طول ،سطح جانبی ،حجم ،نسبت سطح به حجم  وهمچنین برحسب نوع محیط زندگی (خشکی ،آبشور وشیرین ) وبر حسب نحوهی حرکت (راه رفتن ،دویدن،شنا کردن  یا پرواز کردن )بسیار متفاوت خواهد بود .به نحوی که  شکل بدن هر موجود زنده ساخته وپرداخته نیروهای  فیزیکی موثر بر آنها می باشد با استناد به شکل بدن هر موجود زنده  میتوان  نوع مهمترین نیروهای موثر بر آنها را مشخص نمود.(تامپسون 1942) تامپسون نتیجه گیری کرد که در توسعه  فنا وری در جوامع بشری ،اندازه ی مناسب انسان نقش اساسی اشته  وجثه کوچک مورچه ها  مانع اصلی ساخت ابزار  وکاربرد فناوری توسط آنها بوده است.

  آیا میدانید در مورد جانوران کوچکی که در مجاورت ونزدیک با سطوح  دیگر زندگی میکنند (مثل حشرات) تاثیر نیروهای چسبندگی  وپیوستگی نیز به اندازه ی  نیروی جاذبه  اهمیت پیدا میکند ؟.

آیا میدانید چسبندگی یک جسم 0.1 میلیمتر مکعبی  ،50 برابر  بیشتر از نیروی جاذبه ای است که بر آن وارد میشودد .بنابراین نیروی جاذبه  بر روی آن بی تاثیر است و به صورت ذره معلق در هوا باقی میماند .

جانورانی که چثه آنها  در حول وحوش  یک میلیمتر  است  در دنیایی قرار دارند که  نیروهای جاذبه و نیروی مولکولی  موثر بر آنها  تقریبا در یک مرتبه از بزرگی  قرار دارند . به همین دلیل  به سهولت بر نیروی  جاذبه ی زمین فایق می آیند  ومی توانند به آسانی  از سطوح عمودی بالا رفته  ودر نقاط مرتفع مثل تاج درختان  وساختمانهای بلند مستقر شوند .

                   

 آیا میدانید  اگر فرضا اندازه یک مورچه  به بزرگی اندازه بدن یک انسان میشد  ونیروی آن نیز به همان اندازه افزایش می یافت میتوانست از نیروی خارق العاده ای برخوردار باشد ؟

آیا میدانید طرح بدنی پرندگان بزرگ وبرخوردار از وزن بیشتر  بسیار متفاوت از پرندگان کوچک بوده  وحتی در داخل یک گونه  نیز ممکن است  طرح بدنی افراد  به نحوی متفاوت رشد کرده باشد ؟

با این وجود هر فرد  در انجام دادن  اعمال فیزیکی ویژه ای  بر دیگران برتری داشته ،بنابراین فقط پس از شناخت  نحوه ی عمل این قوانین  میتوان  علل وجود الگوهای متفاوت بین موجودات مختلف را توجیه کرد .