تبلیغات
محیط زیست ما ...
 
 
 
انجمن علمی محیط زیست دانشگاه عمران و توسعه

پسماند زباله و روش های اجرای بازیافت آن

نویسنده : عضو انجمن | تاریخ : 07:39 ب.ظ - جمعه 27 فروردین 1395

نویسنده : بهار انصاری                                                                        پسماندهابه پنج گروه تقسیم میشوند:

پسماندهای عادی: ازقبیل زباله های خانگی ونخاله های ساختمانی.

پسماندهای پزشكی: پسماندهای عفونی وزیان آورناشی ازبیمارستانها،مراكزبهداشتی،درمانی و....

پسماندهای ویژه:پسماندهای ی گفته میشودكه به دلیل بالابودن حداقل یكی ازخواص خطرنا ك ازقبیل سمی بودن،بیماریزایی،قابلیت انفجاریااشتعال،خورندگی ومشابه آن به مراقبت ویژه نیازداشته باشد.

پسماندهای كشاورزی: ازقبیل فضولات،لاشه حیوانات،محصولات كشاورزی فاسدیاغیرقابل مصرف.

پسماندهای صنعتی: پسماندهای ناشی ازفعالیتهای صنعتی ومعدنی،پسماندهای پالایشگاهی،صنایع گاز،نفت وپتروشیمی ونیروگاهی وامثال آن.

مهمترین بخش مرتبط با شهر وشهروندان پسماندهای عادی به خصوص زباله های خانگی می باشند.برای کاهش این پسماندها سه راه پیشنهاد می شودکه عبارتنداز:

کاهش تولید زباله

بازیافت و استفاده مجدد از پسماندها

دفع اصولی زباله و مطابق با اصول زیست محیطی

از سه راه پیشنهاد شده  راه حل اول نسبت به بقیه راهکارها ساده تر و کم هزینه می باشد که نیاز به فرهنگ سازی و افزایش آگاهی عمومی جهت استفاده و مصرف بهینه دارد.به عبارت دیگر اصلاح الگوی مصرف گام موثر در کاهش تولید زباله         می باشد.برای آن هم می توان راه حل های زیر را پیشنهاد کرد:

خریدكالاوموادغذایی درحدنیازونگهداری ومصرف دركوتاه مدت

تولید (پخت) غذابه اندازه مصرف دروعده غذایی به میزان افراد

خریدواستفاده ازلوازم ووسایل باعمرطولانی

عدم استفاده ازكالاهای یكبارمصرف ومشابه

باتوجه به شرایط فعلی درکشورمابه نظر میرسدتوجه به راه حل دوم ضروری بوده و به عنوان راه حلی مناسبتر نسبت به روش دفع و دفن زباله می تواند مورد نظرباشدکه در ادامه  بصورت اجمالی به آن پرداخته می شود.بازیافت و استفاده مجدداز پسماندها:

یکی ازمهمترین اهداف درپردازش موادزایدجامد،بازیافت وجداسازی ترکیبات باارزش ازداخل زباله وتبدیل آن به مواداولیه میباشد. امروزه تکنیکهای مختلفی درجهان برای تفکیک وجداسازی اجزای ترکیبی موادزایدجامدتوسعه یافته اندکه ازمهمترین این تکنیکهامیتوان به دوروش عمده تفکیک ازمبدأتولیدوتفکیک درمقصداشاره کردکه باتوجه به کم هزینه بودن روش تفکیک در مبدا این روش بطور خلاصه توضیح داده می شود.

تفکیک از مبداء:

تفکیک ازمبداءیعنی جمع آوری وجداسازی زباله ها ازخانه هاوادارات وکارخانجات که بهترین وآرمانیترین شکل بازیافت تفکیک ازمبداءاست.در این طرح،تفكیك وجمع‌آوری پسماندهابه روش "تروخشك" بوده که باكمك وهمكاری شهروندان،شهرداری ها و سازمان بازیافت قابل اجراست.

درروش تفکیک زباله ها به 2 دسته تر وخشک تقسیم میگردد.پسماندهای غذایی وسبزی ومیوه جزء پسماندهای تر و پسماندهای كاغذومقوا،پلاستیك،فلزات،شیشه،منسوجات وچرم،چوب،لوازم الكتریكی والكترونیكی جزء پسماندهای خشک دسته بندی می شوند.

روش اجرا:

این امرباآموزش صحیح فرهنگ بازیافت وهمکاری صمیمانه مردم درجهت تفکیک وریختن هراقلام آن درکیسه های جداگانه امکانپذیراست وباصرفه ترین روش است.به عبارت دیگر در این روش زباله و پسماندها به دو قسمت تر و خشک تقسیم شده و هردسته در مخازن ویا کیسه های مخصوص اینکار که می تواند بصورت رنگی باشد ریخته می شود.برای تشویق شهروندان در پیشبرد این طرح می توان درابتدا کیسه ها توسط خود شهرداری و بصورت رایگان در اختیارآنها قرارگیرد.

به عنوان مثال می توان کیسه های به رنگ آبی را برای زباله های خشک اختصاص داد.زباله های تر جدا شده طبق روالِ معمولِ جمع آوریِ زباله ها و در موعد همیشگی از درب منازل جمع شده و زباله های خشکِ جدا شده که در کیسه های آبی رنگ قرار دارند در روزهای خاص توسط پیمانکاران از درب منازل جمع آوری می شود و یا می توان محل هایی را جهت       در یافت این زباله ها تعیین کرد و برای تشویق شهروندان می توان این زباله های تفکیک شده را باپرداخت مبالغی خریداری نمود.واضح است که با مقایسه ضرر وزیانهای روش های فعلیِ موجود در سیستمِ دفع زباله  با این روش، می توان به کارایی این روش پی برد هرچند شاید شروع این روش درابتدا کمی مشکل باشد اما به دلایل زیردر درازمدت این روش بازدهی خود را نشان خواهد دادکه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش درجه خلوص زباله وتولیدکمپوست مرغوبتر(به كودتهیه‌شده ازموادآلی موجوددرزباله تر كمپوست گفته می‌شودکه برای اصلاح خواص خاک وجبرا ن موادغذایی ازدست رفته آن مفیداست وباتوجه به اینكه نزدیك به 70% زباله های شهری ازنوع زباله تر ( پسماندموادغذایی،میوه وسبزی و ...) میباشدواین پسماندهاطی فرایندی به كودگیاهی (كمپوست) تبدیل میشوندكه مورداستفاده امورزراعی وباغبانی خواهدبود.)استفاده اززباله های خشک ارزشمندکه میتواند به عنوان ماده اولیه درکارخانجات مورداستفاده قرارگیرد.

پایین آوردن میزان دفع زباله وبهره برداری مناسبترازمحل دفن

بالابردن کیفیت وراندمان درمواردزیست محیطی،بهداشتی،اقتصادی وحفظ منابع وانرژی

ارتقاسطح فرهنگ وآموزش عمومی درارتباط باتولیدودفع موادزایدجامدوترویج روحیه صرفه جویی

بهبودشرایط بهداشتی،کاهش آلودگیهای ناشی ازتولیدزباله وحفظ محیط زیست

صرفه جویی درمصرف منابع طبیعی بابازگشت موادقابل زایدجامدونظافت شهری

بهینه سازی شیوه های جمع آوری وحمل ونقل موادزایدجامدونظافت شهری

صرفه جویی درهزینه های جمع آوری وحمل ونقل زباله

کمک به اقتصادکلان کشور

ایجادزمینه های اشتغال وجذب سرمایه های بخش خصوصی

      بازیافت واستفاده مجددازموادوكالاهای مصرفی موجب جلوگیری ازدفن زباله وآلودگی زمین وآبهای سطحی میگردد.

از آنچه كه گفته شد می توان به این نتیجه رسید هیچکدام از راه حل های گفته شده به تنهایی نمی تواند بطور مطلق جوابگوی مشکل سیستم جمع آوری و دفع زباله باشد بلکه استفاده از فرهنگ استفاده  درست و به اندازه و اصلاح الگوی مصرف در کنار تفکیک و بازیافت پسماندهای تولید شده و همچنین دفع ودفن اصولی و همگن با محیط زیستِ زباله و پسماندمی تواند تاحدود زیادی مشکلات بوجود آمده را حل کند.اما اگر بخواهیم در كوتاه مدت به نتیجه برسیم موضوع تفكیك زباله و بازیافت آن روشی مناسب به شمار میرود؛چراكه تغییر افكار جامعه در بهبود الگوی مصرف زمان بر بوده و نیز دفع و دفن زباله با توجه به پایداری و ماندگاری بسیار زیاد بعضی از زباله ها همچون پلاستیك در درازمدت به ضرر محیط زیست و نسل های آینده خواهد بود.